Het Project

Uitgangspunten

Een aantal uitgangspunten staat vast, zoals: 

 • De locatie
 • Het maximale aantal van 14 huishoudens
 • De keuze voor koopwoningen
 • De gemengde samenstelling van de groep; ouder en jonger, gezinnen met kinderen, stellen en alleenstaanden
 • De grote lijnen van de inrichting van het erf & de locaties van de woningen
 • De woonvisie
 • De visie op duurzaam bouwen en ecologisch beheer van boomgaard en (moes)tuin
 • De wijze van besluitvorming (sociocratisch)

De plek

Er staan 4 gebouwen op het erf. De boerderijwoning, met direct daarachter de Deelschuur en ten zuiden daarvan de Bijschuur. Achter de Deelschuur staat de Korenschuur. Op het terrein staat ook een monumentaal prieeltje en een koetshuis.

In de inrichting van de tuin is nog veel mogelijk, we spreken over water, over vogels en insecten, een moestuin en een boomgaard. Parkeren doen we gezamenlijk vooraan bij het begin van het perceel of achteraan naast de Korenschuur.


RuimZicht is een rijksmonument, wat betekent dat grote delen van de huidige bebouwing in tact moeten blijven. We willen met respect en met behoud van de karakteristieke elementen het boerenerf transformeren naar een woonerf.

Samen plannen maken, evalueren en kiezen

Binnen de genoemde uitgangspunten is er volop ruimte om samen plannen te maken, die te evalueren en eventueel aan te passen. Bijvoorbeeld: Hoe zien we de inrichting van het erf precies voor ons? Welke gemeenschappelijke ruimtes willen we en hoe willen we die gaan gebruiken? Delen we gereedschap met elkaar? Hoe vaak eten en klussen we samen? Wie willen er in de moestuin werken? Wat is biobased bouwen en hoe duurzaam kunnen we betalen? Hoe gaan de nieuwe woningen er uitzien (ontwerp)? Hoe worden die ingedeeld en wat kan iedereen daar zelf bij bepalen? Hoeveel financiële ruimte hebben we om onze wensen te realiseren, en welke keuzes gaan we maken als blijkt dat niet alles kan? Etc. Er is nog genoeg te bespreken en er zijn nog genoeg keuzes te maken!

Duurzaamheid


Wij willen binnen de beschikbare financiële middelen zo veel mogelijk duurzaam bouwen. Dit doen we o.a. door te streven om zoveel mogelijk bouwen met biobased materiaal. Energiezuinig en / of energieneutraal bouwen. Natuur ontwikkeling middels biodiversiteit en natuur inclusiviteit. Ecologisch tuinieren obv permacultuur principes. Spullen delen zoals auto’s, wasmachines en gereedschap.

zoveel mogelijk bouwen met biobased materiaal

energiezuinig en / of energieneutraal bouwen

natuur ontwikkeling middels biodiversiteit en natuur inclusiviteit

ecologisch tuinieren obv permacultuur principes

spullen delen zoals auto’s, wasmachines en gereedschap

Bij alle ideeën over ‘samen’ vinden we het belangrijk dat niet opgelegd is en dat iedereen altijd een individuele (andere) keus kan maken. We zijn een woongroep die graag voorzieningen delen, maar maken zelfstandige woningen met gedeelde voorzieningen en voldoende ruimte voor privacy en op jezelf zijn. Onze drie pijlers over duurzaamheid:duurzaam bouwen, duurzaam samenleven, financiële duurzaamheid.

duurzaam bouwen

duurzaam samenleven

financiële duurzaamheid

Wat wil zeggen dat we betaalbaar bouwen waarmee het project toegankelijk wordt voor (bijna) alle inkomensgroepen.

Kosten, woningprijzen en begroting

Alle kosten die we gaan maken zijn begroot in onze projectbegroting. De prijs van de woningen, inclusief een kleine privé tuin voor de meerlaagse grondgebonden woningen en gezamenlijk gebruik van de gemeenschappelijke grond en voorzieningen voor alle woningen, zal waarschijnlijk komen te liggen tussen de €230.000 en €590.000, afhankelijk van de grootte en ligging van de woning.  


We ontwikkelen op basis van een taakstellend budget en dat betekent dat het totaal van de kosten in de begroting alleen kan veranderen als de ALV het daarmee eens is. Als de ALV het er niet mee eens is en het project wordt duurder kan het gebeuren dat we met elkaar bezuinigingen moeten doorvoeren.


Alle plan- en ontwikkelkosten betalen we met elkaar tot het moment dat iedereen een hypotheek kan nemen voor de woning (dat is bij start bouw). Dit doen we door bij het lid worden een Project Deelname Overeenkomst af te sluiten. Per woning komt dat in 5 fasen neer op totaal €30.000 wat je inlegt uit eigen middelen. Als je uitstapt krijg je het ingelegde geld in principe terug zodra er een nieuw lid door de vereniging is aangenomen.

Tijdlijn

2022

 • April: de initiatiefnemers zien een boerderij in Asch te koop staan en realiseren zich dat ze daar een paar jaar geleden langsreden en tegen elkaar zeiden, ‘dit zou echt een waanzinnig mooie plek zijn om een wooninitiatief te starten’
 • April-september: Al het nodige wordt in werking gezet om de boerderij te kopen: het uitgebrachte bod wordt in mei geaccepteerd, de Triodos bank wil het financieren en op 1 september worden we eigenaar! 
 • Juli-december: De groep groeit en breidt zich - na wat mutaties - verder uit, we maken verschillende afspraken over hoe we het project met elkaar gaan ontwikkelen.
 • November: De gemeente gaat akkoord met het principeverzoek voor realisatie van een collectief woonproject op deze plek! 
 • December: oprichten van Vereniging Erfdelen Ruim Zicht en bestuursleden kiezen.

2024

 • Voor Ontwerp (VO), concept keuze voor energie concept
 • Definitief Ontwerp (DO), definitieve keuze voor materialen en verschijningsvorm
 • Aanvraag omgevingsvergunning + afsluiten contracten en hypotheken

Iedereen naar de notaris en dan: Start van de bouw

  2025

  • Afronding van de bouw
  • Afbouwen, verhuizen en wonen!

  2023

  • Januari - juli: Na de goedkeuring op het principeverzoek worden de benodigde onderzoeken voor de bestemmingsplanwijziging in gang gezet, zoals onderzoek van Flora en Fauna, bodem, stikstof, archeologie etc etc.
  • Augustus: de aanvraag van de bestemmingsplanwijziging wordt bij de gemeente in behandeling genomen
  • Mei-september: alle huishoudens hebben een 1e gesprek met de architect om een beeld te krijgen van de woonwensen en wie waar wil wonen. In september wordt het schetsontwerp afgerond.
  • Oktober - november: we maken afspraken over de kostenverdeling en prijzen van de woningen en kiezen onze kavels: nadat iedereen geland is starten we met de VO-fase en hebben alle leden een 2e gesprek met de architect.

   Sfeerbeelden en referenties

    

   CPO

   Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap?

   We ontwikkelen ons project op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO houdt in dat een groep particulieren, zonder commerciële projectontwikkelaar, gezamenlijk een bouwproject ontwikkelt tegen kostprijs. De groep is samen opdrachtgever, draagt zelf de risico’s en stuurt zelf het project en de professionals aan. Dit gebeurt zonder winstoogmerk en daarvoor hebben we als rechtspersoon een vereniging opgericht met de naam Erfdelen Ruim Zicht.


   Door samen een woonproject te ontwikkelen kunnen we ook samen vormgeven aan onze woonwensen, visie en idealen. Aan het eind van het ontwikkeltraject (najaar 2024) als de leden hun huis-in-aanbouw hebben gekocht en de bouw daadwerkelijk gaat beginnen, richten we een nieuwe rechtspersoon op: een Vereniging van Eigenaren (VVE). Na de bouw kan de ontwikkelvereniging opgeheven worden.  


   Besluitvorming: elke mening telt

   Als beslismodel hebben we gekozen voor sociocratische besluitvorming. Deze wijze van besluiten nemen wordt veel toegepast in collectieve woonprojecten, omdat het op doordachte wijze ruimte geeft aan alle meningen, ook die van de ‘minderheid’. Het is een manier om te komen tot gedragen besluiten op basis van ‘geen overwegend bezwaar’ ofwel het geven van consent. Om te voorkomen dat een overwegend bezwaar een ‘vetorecht’ wordt is het belangrijk dat je een bezwaar beargumenteert en met alternatieven komt. 


   De werkwijze is als volgt: we bespreken voorstellen in drie rondes (informerend, meningvormend en besluitvormend) en - indien nodig - passen we het voorstel aan. We nemen pas een besluit wanneer iedereen het ermee eens is of geen overwegend bezwaar (meer) heeft. Je hoeft het er dus niet mee eens te zijn, maar kunt er wel mee leven. 


   Dit betekent dat we geen besluiten nemen via ‘meeste stemmen gelden’ of elkaar proberen te overtuigen van het eigen standpunt, maar goed luisteren naar elkaar en zoeken naar oplossingen die voor iedereen aanvaardbaar zijn.


   Meedoen?

   Word je enthousiast van onze plannen en visie? Als je belangstelling hebt om lid te worden kan je een bericht sturen en ontvang je een mail met uitleg over de procedure die we volgen om nieuwe leden in onze vereniging aan te nemen. We doen dit zorgvuldig en nemen de tijd om elkaar te leren kennen en wederzijds te onderzoeken of er een match is.


   We vinden het van belang te noemen dat het samen ontwikkelen en samenleven inzet van tijd en commitment vraagt. Het is fijn als potentiële nieuwe leden zich dat realiseren.

   Procesbegeleiding

   In dit complexe ontwikkel- en groeiproces laten we ons begeleiden door Buildingcommunity, zie www.buildingcommunity.nl